Tips & råd / Frågor & svar

Som idrottsförälder kan man ibland hamna i situationer där man behöver hjälp, råd eller stöd. På dessa sidor försöker vi att ge er ingångar och till och med svar på en del frågor.

blobid1.png

Stöd att få från Örebro Läns Fotbollförbund

Kontakta Örebro Läns Fotbollförbunds kansli, 019-17 55 50, kansli@olff.se

 

Stöd att få från RF-SISU Örebro län

Kontakta RF-SISU om du har funderingar kring hur ni kan jobba för att öka barn och ungas delaktighet i föreningen. RF-SISU:s idrottskonsulenter  har tips, idéer och metoder för hur ni bäst ska gå till väga. Bland annat finns en guide att ladda ned för idrottsföreningar och förbund som är bra för föreningen att jobba igenom nu när Barnkonventionen blir lag. Vår sakkunnige i barn- och ungdomsidrott finns också som ett stöd vid misstankar om att någon far illa inom idrotten eller om idrottsföreningens verksamhet inte följer RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Vanliga frågor och svar

  • Självklart är det inte så, alla har olika drivkrafter och den ena är inte bättre eller sämre än den andra. Idrottsrörelsens mål är att fler ska idrotta hela livet oavsett ambitionsnivå. Däremot finns det risk att specialisering och resultatfokus påverkar nästan alla barn och unga som idrottar i förening. Både de som väljs ut och väljs bort förlorar på en sådan utveckling. Fler får en negativ upplevelse och slutar.
  • Det är upp till varje förening att bestämma inriktning för sin verksamhet och när man vill starta upp organiserad fotbollsträning. Idag finns det en tendens att många föreningar startar upp verksamhet i allt tidigare åldrar. Det är viktigt att beakta om man börjar träna fotboll vid 5 års ålder så har man spelat och tränat i 7 år redan vid 12 års ålder. Det kan medföra att en del tappar intresset på vägen och att vi får en drop out-effekt.
  • Föreningen har alltid yttersta ansvaret att ledarna i föreningen bedriver verksamheten utifrån vad föreningen står för. Om en ledare missköter sitt förtroende är det föreningen som äger rätten att bestämma vad för åtgärder som ska göras. Det är därför viktigt att föreningen är tydlig med vad ni står för, och vad ni inte står för i er verksamhet.
  • Om det uppstår ett problem kring föreningens barn- och ungdomsverksamhet har ni möjlighet att få stöd och diskutera med den som är sakkunnig i barn och ungdomsidrottsfrågor hos RF-SISU Örebro. Vi finns också som stöd om er förening vill arbeta med eller utbilda er i frågor som berör er barn och ungdomsverksamhet.

  • Självklart ska man få vinna. Tävling inom idrott handlar om att lära sig att båda vinna och förlora. Här har tränaren och de andra vuxna runt barnens idrottsmiljö en viktig uppgift att inte fokusera på kortsiktiga resultat utan istället se till att det är vara kul och utvecklande med idrott. Resultaten har ofta barnen själva koll på, även fast det inte förs statistik i tabeller. Forskning har visat att ett ökat resultatfokus kan leda till en mängd negativa konsekvenser för barn och unga inom idrott, till exempel: prestationsångest i form av magont och sömnproblem, ökad stress, rädsla att misslyckas, försämrad självkänsla, minskad idrottsglädje och därmed minskad motivation som ökar risken till avhopp från idrotten.
  • För att bli bra i en eller flera idrotter kommer du att behöva träna mycket. Men den viktiga frågan är vad du ska träna för att få den variation du behöver och vad träningen ska innehålla och hur den ska läggas upp för att skapa en långsiktig utveckling. Här vet vi att elitidrottare har gynnats av att hålla på med flera idrotter upp till att de var 15-16 år gamla och att träningsmängd och intensitet ska anpassas utifrån barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå. Det finns inget samband mellan att var bäst när man är 14-15 år och att bli bra som vuxen. Dessutom är det så att ju tidigare vi väljer ut dessa talanger, desto större chans är det att man väljer ut dem som är tidigt utvecklade – vi blandar ihop talang och fysisk mognad.
  • Ja, av flera anledningar. Hur idrott bedrivs har utvecklats under åren. Att själv ha utövat en idrott innebär inte att du har den senaste kunskapen om hur idrott ska bedrivas. Det vi vet idag om hur vi ska utbilda barn och ungdomar är kunskap som inte fanns för 10-20 år sedan. Genom att gå tränarutbildningar uppdaterar du din kompetens och kommer att bedriva en bättre idrottsverksamhet för dina aktiva. Att själv ha utövat en idrott innebär inte heller att man automatiskt är duktig på att utbilda barn och ungdomar inom den idrotten. Genom att gå tränarutbildningar får du nödvändiga kunskaper för att kunna leda och utbilda barn och ungdomar på bästa sätt.
  • I en ny syn på träning och tävling är utvecklingen av rörelseförståelse i centrum. Rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Tanken är att träningar och tävlingar ska utveckla individens förmågor inom alla fyra delar. Rörelseförståelse är alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!