ÖLFF:s Representantskap 2021

Nu finns Föredragningslista och möteshandlingar klara till ÖLFF:s representantskapsmöte som äger rum torsdagen den 16 december kl. 18:00.

Mötesdeltagarna kan välja om man vill deltaga på plats eller digitalt. Anmälda deltagare får information om hur detta kommer gå till i god tid före mötet. Inbjudan representanskapet 16 dec.pdf

 

FÖREDRAGNINGSLISTA:

 1. Representantskapet som beslutande myndighet
  1.1  Sammanträdets öppnande
  1.2 Sammanträdets behöriga utlysande

 2. Upprop

 3. Val av
  3.1 Ordförande på mötet
  3.2 Sekreterare på mötet
  3.3 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet

 4. Informationsärenden
  4.1 Information från valberedningen
  4.2 Rapport från SvFF:s Representantskap
  4.3 Information ang. IFK Kumlas motion 2020
  4.4 Övrigt

 5. Motioner
  Inga motioner finns från våra föreningar

 6. Örebro läns Fotbollförbunds egna förslag
  6.1 Förslag till serieindelning Div. 4-5 Herrar och Div. 2 damer 2022 samt Tävlingsregler för Div. 2 Svealand damer 2022, Bilaga 1.pdf
  6.2 Förslag till förändringar TB och RB 2022 (ÖLFF), Bilaga 2.pdf

 7. Representantskapets rapport

 8. Avslutning

OBS!
TB och RB 2022 skickas ut i sin helhet efter ÖLFF:s representantskap under januari/februari månad.
Samtliga handlingar utsänds bilagt på remiss t.o.m. den 9 december för yttrande inför representantskapsmötet. Inga andra frågor än vad som anges i de bifogade handlingarna och inga nya yttranden i frågorna som inkommer efter den 9 december kan tas upp till beslut. Representantskapsmötet fungerar också som ett informationsmöte och självklart är det tillåtet att ta upp och ställa frågor till ÖLFF:s styrelse och kommittéer